HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VRIJE ZWEMMERS NIEUWPOORT
(versie 01/01/2014)Hoofdstuk 1 : Algemeen


Art. 1    Elk lid betaalt zijn jaarlijkse bijdrage zoals hieronder bepaald:
               - aansluiting van 1 januari tot 31 december                 € 120,00         

             Dit bedrag omvat zowel het jaarlijks lidgeld, als alle zwemgelden voor de lopende periode.

Art. 2    Alvorens lid te worden kunnen twee lessen vrijblijvend gevolgd worden, zonder betaling van de ledenbijdrage.

Art. 3    Na twee lessen wordt de ledenbijdrage verplicht betaald aan een trainer of bestuurslid.
             - Bankrekening VZN: ​BE77 7340 3967 6342
             - Te vermelden gegevens: "naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mailadres"
             - Verantwoordelijke ledenadministratie: Patrick Velghe - Valkestraat 22 - 8620 Nieuwpoort

Art. 4    De jaarlijkse ledenbijdrage wordt nooit terugbetaald of gesplitst.

Art. 5    Lid worden van VZN kan het hele jaar door.

Art. 6    De minimum leeftijd voor aansluiting bedraagt 5 jaar. Enkel kinderen die voldoende watergewend zijn, kunnen lid worden.

Art. 7    Het betalen van het jaarlijks lidgeld geeft recht op, al dan niet gratis, deelname aan alle activiteiten van Vrije Zwemmers Nieuwpoort en
            Jeugdbestuur VZN. 
            Uitzonderingen : activiteiten die enkel voor bepaalde groepen georganiseerd worden en de jaarlijkse trainingsstage (zie hoofdstuk 5).

Art. 8    Lid worden van de club, betekent akkoord gaan met alle bepalingen opgenomen in dit huishoudelijk reglement.
            Bij de start van het lidmaatschap dient getekend te worden als zijnde gelezen en goedgekeurd en is steeds te lezen en te downloaden op
            www.vzn.be.

Art. 9    De ledencommunicatie gebeurt op verschillende manieren: de clubsite, e-mail, de infofolder, het clubnieuwtje en diverse schriftelijke 
            formulieren. Ouders en zwemmers worden verwacht zich via deze kanalen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle geplande 
            activiteiten, wijzigingen in het trainingsrooster, en dergelijke.

Art. 10  Tijdens alle activiteiten georganiseerd door VZN of Fros, is een lid dat zich in regel stelde met het lidgeld, verzekerd via de Fros   
             Amateursportfederatie vzw. Dit volgens de voorwaarden bepaald in de polis. De verzekeringspolis kan geraadpleegd worden op
            www.fros.be en www.vzn.be. 

Art. 11  Elk lid kan geschorst of uitgesloten worden bij herhaaldelijk niet-naleven van de reglementen en bij wangedrag tegenover
            medezwemmers, trainers, bestuursleden, zwembadpersoneel- en publiek.

Art. 12  Bij elke disciplinaire behandeling mag de zwemmer zich (laten) verdedigen voor het bestuur.

Art. 13  VZN publiceert geregeld foto’s van leden op haar website, …
De aanvaarding van het huishoudelijk reglement geldt hiervoor als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan het bestuur.


Hoofdstuk 2 : Trainen in het zwembad


Art. 1    De kleren moeten opgeborgen worden in een afgesloten kastje. In geen geval mag er gerief onbeheerd blijven liggen in de individuele 
             kleedhokjes of groepscabines.

Art. 2    De club, noch het zwembad, kunnen aansprakelijk gesteld worden bij verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen of kledij.

Art. 3    Breng geen dure voorwerpen mee. 

Art. 4    De individuele kleedhokjes zijn voor individueel gebruik bestemd.

Art. 5    Ouders zijn niet toegelaten in de groepscabines voorzien voor zwemmers vanaf 9 jaar.

Art. 6    In de Floreal wordt bij iedere training een gratis kaartje afgehaald aan de receptie (enkel op de maandagtraining). Dit kan enkel
            verkregen worden mits voorlegging van de lidkaart VZN. Iedere zwemmer heeft dit steeds bij de hand.

Art. 7    In de Floreal worden toegangskaartjes bij het verlaten van het zwembad steeds afgegeven of in de automaat gestoken. Kaartjes worden
            niet bewaard voor een volgend zwembadbezoek. Indien toch nog in je bezit, worden ze zo vlug mogelijk aan de receptie of aan de trainer
            bezorgd.

Art. 8    Maak voor aanvang van de training of zwemles gebruik van het toilet.

Art. 9    Na afloop van de training of zwemles maakt iedereen gebruik van de douches, waarna het zwembad zo snel mogelijk verlaten wordt.

Art. 10  Laat toiletten, douches en kleedruimtes proper achter (geen papier of shampoo aan de muren, spiegels of op de grond, doorspoelen, …)

Art. 11  Betreed het zwembad via de waadbak en de doorgangsdouche.

Art. 12  Meld je voor aanvang van de les bij je trainer. Er wordt elke les een aanwezigheids-lijst bijgehouden.

Art. 13  Leg voor aanvang van de training of zwemles je zwemmateriaal klaar aan je baan.

Art. 14  Volg tijdens de training steeds alle instructies van de trainer.

Art. 15  Een zwemmer kan enkel trainen tijdens de zwemuren die voor zijn/haar groep gereserveerd zijn. Raadpleeg hiervoor het lessenrooster.

Art. 16  Veranderen van groep kan enkel na overleg en toestemming van de trainers-vergadering en het slagen voor een zwemtest.

Art. 17  Iedereen wordt zonder uitzondering stipt op tijd aan de waterlijn verwacht, tenzij de ouders met een gegronde reden de trainer op de
            hoogte brengen.
             Zwemmers die meermaals te laat komen, worden gesanctioneerd.

Art. 18  Verlaat het zwembad nooit vroegtijdig, tenzij de ouders daarvoor de uitdrukkelijk de toestemming hebben gegeven en de trainer
            persoonlijk hebben verwittigd.

Art. 19  Indien je voor de training reeds in het zwembad vertoeft, meld je je bij aanvang van de zwemles bij je trainer.

Art. 20  Na de training verlaat je onmiddellijk het zwembad. Indien je na de les nog wil verder zwemmen, dien je hiervoor eerst een ticket aan te 
            schaffen.

Art. 21  De club neemt geen verantwoordelijkheid op voor kinderen die zich buiten de trainingsuren in het zwembad bevinden.

Art. 22  De club is niet verantwoordelijk voor kinderen die zich tijdens de lesuren zonder toestemming aan het toezicht van de lesgevers
            onttrekken.

Art. 23  Toon respect voor medezwemmers, lesgevers, bestuursleden, zwembadpersoneel en -publiek.

Art. 24  Breng geen drank of eten mee. Uitzondering : competitietrainingen en wedstrijden.
            Kauwgum, snoepgoed en frisdrank zijn ten strengste verboden !

Art. 25  Trek je schoenen uit vooraleer de kleedkamers te betreden.

Art. 26  Breng geen sporttassen mee in het zwembad. Uitzondering: competitiezwemmers kunnen hun materiaal op de zitbanken plaatsen (niet op
            de grond!)

Art. 27  Ouders kunnen hun kinderen tot de leeftijd van 9 jaar begeleiden in de kleedkamers maar kunnen de training in het zwembad niet
             bijwonen.

Art. 28  De toegang tot kelders, liften, daken, …. zijn strikt verboden.

Art. 29  Gebruik van andere zwembadaccommodaties dan het trainingsbad, zoals glijbaan, geurbaden e.d., is enkel toegestaan op uitdrukkelijk 
             mededelen van de trainers.

Art. 30  Het intern zwembadreglement en het huisreglement van  het zwembad zijn steeds van toepassing. In de kleedkamers gedraagt iedereen
            zich naar goede orde, zeden en netheid: niet lopen, roepen, ...


Hoofdstuk 3 : Competitiezwemmers


Art. 1    Van competitiezwemmers wordt de inzet en toewijding verwacht om gemotiveerd deel te nemen aan wedstrijden en drie of meer keer per
            week te trainen.
             ”The will to win is important, the will to prepare is vital !”

Art. 2    Voor de aanvang van elk wedstrijdseizoen krijgt de competitiezwemmer een wedstrijdkalender met inschrijvingsformulier. Dit moet tijdig 
             ingediend worden. Inschrijving geldt als deelname. 
             Te downloaden op www.vzn.be. 

Art. 3    Zwemmers brengen de trainer ten laatste 7 dagen voor de wedstrijd op de hoogte als ze niet kunnen deelnemen. Bij onvoorziene    
            omstandigheden (ziekte, blessure, dringend familiaal verlet, ...) wordt zo snel mogelijk verwittigd.
            Contact: Anneke Roelof (0472/46 27 35), Cindy T’Jaeckx (0486/26 72 47)  
             
Art. 4    Per wedstrijdseizoen is de zwemmer verplicht om aan minimum 3 wedstrijden deel te nemen, plus alle kampioenschappen waarvoor hij/zij 
            een selectie behaalde.

Art. 5   De verzekering eist van iedere competitiezwemmer een medisch attest. De zwemmer onvangt dit eenmalig en laat dit zo snel mogelijk
            invullen bij de dokter.
            Te downloaden op www.vzn.be en www.fros.be.

Art. 6    De competitiezwemmer stelt de trainer op de hoogte van blessures en gebruik van medicatie. Als hierdoor de deelname aan
            kampioenschappen niet mogelijk is, bezorgt de zwemmer een doktersattest.
           
Art. 7    Deelname aan competitie veronderstelt ook enig engagement van de ouders: vervoer naar wedstrijden, de zwemmer motiveren om meer
            en regelmatig te trainen, de zwemmer aansporen om aan trainingsstages deel te nemen, …

Art. 8    De hoofdtrainer bepaalt voor welke zwemnummers de zwemmer ingeschreven wordt. 

Art. 9    Op wedstrijden groeperen de zwemmers zich op de aangeduide plaats. Wie zich, om het even welke reden, wil verwijderen, verwittigt de
            trainers  of clubverantwoordelijke.

Art. 10  Op wedstrijden volgen de zwemmers de instructies van de trainer voor de opwarming en voorbereiding.

Art. 11  Op wedstrijden houden de zwemmers de eer van de club hoog, door zich naar behoren te gedragen en de zwemfaciliteiten proper achter
            te  laten.

Art. 12  Zwemmers zorgen er zelf goed voor dat ze op de hoogte zijn van het wedstrijdprogramma en melden zich tijdig bij de
            clubverantwoordelijke of trainer voor de start.

Art. 13  Na de wedstrijd is elke zwemmer aanwezig op de prijsuitreiking, zij het voor het ontvangen van het eremetaal, of om de medezwemmers
            te steunen.

Art. 14  Bij meerdaagse wedstrijden waar ter plaatse wordt gelogeerd, houdt iedereen zich aan de groepsdiscipline en worden de richtlijnen van
            de trainers, bestuursleden en clubverantwoordelijke gevolgd.

Art. 15  De club biedt de competitiezwemmers een sporttas, T-shirt en badmuts van de club (zolang voorradig)  aan. Zij worden verondersteld
            deze op iedere wedstrijd te dragen.
            Een eerste badmuts is gratis, een volgende dient aangekocht te worden.
Hoofdstuk 4 : Zwemkledij en –materiaal


Art. 1    Breng een herkenbaar teken aan op alle materiaal en kledij.

Art. 2    Het dragen van een badmuts  is verplicht voor alle kinderen waarvan het haar voor de ogen komt (vanaf zwemschool groep 1).

Art. 3    Het dragen van armbandjes, horloges, kettinkjes … tijdens het zwemmen is niet toegelaten.

Art. 4    Jongens dragen tijdens de training en op wedstrijd een nauwsluitende zwembroek (geen losse shorts of bermuda’s).

Art. 5    Meisjes dragen tijdens de training en op wedstrijd een ééndelig badpak (geen bikini’s, topjes of pareo’s).

Art. 6    Vanaf zwemschool groep 1 beschikken alle zwemmers over een persoonlijk zwembrilletje. Zwembrilletjes worden door de club te koop 
            aangeboden.

Art. 7    Vanaf zwemschool groep 4 worden alle zwemmers aangeraden eigen zoomers (korte sprintvinnen) te kopen. Vanaf competitie groep B 
            beschikken alle zwemmers over eigen zoomers.

Art. 8    Zorg voor een reservezwembroek of –badpak en een reservebrilletje in je zwemzak!

Art. 9    Zorg voor een stuk van 1 euro in je zwemzak zodat je ten allen tijde kan gebruik maken van de kledingkastjes in het stedelijk zwembad.

Art. 10  De kledij die de zwemmer meebrengt om te gebruiken tijdens Reddend Zwemmen moet proper zijn en wordt nadien gespoeld en
            uitgewrongen.

Art. 11  Behandel het aangeboden zwemmateriaal met zorg. Meld eventuele schade onmiddellijk aan je trainer.


Hoofdstuk 5 : Trainingsstages


Art. 1    Deelname aan een trainingsstage veronderstelt deelname aan alle georganiseerde activiteiten en trainingen, gedurende de hele periode.
            De zwemmers houden zich aan de groepsdiscipline en volgen alle richtlijnen van de organisatoren.

Art. 2    Kandidaat-deelnemers houden zich aan de groepsdiscipline en volgen alle richtlijnen van de organisatoren.

Art. 3    Kandidaat-deelnemers wordt een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Zij worden tijdig op de hoogte gebracht van alle specifieke
            afspraken.

Art. 4    Zwemmers die geselecteerd zijn voor het Fros Swimming Team, zijn verplicht om jaarlijks aan ten minste twee eendaagse stages deel te 
            nemen.